Baanreglement

Baanreglement SVSH

Algemeen

• Baangebruikers zijn verplicht bij het betreden van de kunstgrasbanen het juiste schone schoeisel te dragen.
• Baangebruikers zijn verplicht bij de beoefening van het tennisspel op de banen hiervoor bestemde sportkleding c.q. trainingskleding te dragen.
• Het roken op de banen is verboden. Ook met glaswerk drank en etenswaren de baan op is niet toegestaan.
• Gebruik van de banen is verboden tijdens zogenaamde vochtige vorst. De ijskristallen kunnen de kunststofvezels onherstelbaar beschadigen. Hetzelfde geldt voor bij invallende dooi.

Op de website kunt u zien of er getennist kan worden. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot Robert van Triet (contactpersoon parkcommissie) 0610542073

Baanreservering

Met ingang van ieder kalenderjaar dient iedere groep van personen schriftelijk door middel van een formulier aan te geven welke vast moment in de week men zou willen tennissen. Dit kan afwijken van het moment waarop nu al wordt getennist; maar kan ook hetzelfde moment zijn.

Verzoeken worden vervolgens verzameld en bekeken. Indien meerdere groepen op dezelfde moment zitten, neemt het bestuur contact op met betreffende teams en probeert tot overeenstemming te komen.

Mocht dit laatste niet helemaal lukken dan bepaald het bestuur op basis van vooraf vastgestelde criteria hoe de indeling gaat worden.

Voor het huidige jaar willen we de nieuwe reserveringen 1 mei 2018 in laten gaan.

Voor de leden is het toegestaan om een aantal keren samen met een introducé gebruik te maken van de tennisbanen.
Dubbelspelen hebben voorrang op enkelspelen.
Overdag (tot 18u wordt er geen gebruik gemaakt van baanreservering) zijn de banen voor alle leden beschikbaar.

Toernooien / Competities / Tennislessen

• Tijdens toernooien kan de toernooileiding beslag leggen op de banen indien de bezetting van het toernooi dit vereist. Informatie hierover wordt op de website gepubliceerd.
• Het spelen en competities en het geven van tennislessen heeft voorrang op het recreatieve gebruik van de banen. Mocht competitie en tennislessen samenvallen, wordt door competitiedeelnemers en tennisleraar naar een passende oplossing gezocht.

Baanverlichting

• De baanverlichting mag slechts ontstoken worden/zijn, indien dit voor het tennisspel noodzakelijk is.
• Na het inschakelen van de eerste serie lampen moet minimaal 5 minuten worden gewacht voordat de tweede serie ingeschakeld mag worden.
• De totale baanverlichting dient om 22:45 uur te worden uitgeschakeld; bij toernooien of competitie direct na het beëindigen van het laatste tennisspel.

Tenslotte

• Uitsluitend met toestemming van het bestuur kan in bijzondere gevallen van dit reglement worden afgeweken.
• Beschadigingen aan omliggende eigendommen en gewassen dient door zorgvuldig optreden te worden voorkomen. SVSH Tennis is niet aansprakelijk voor het gedrag van de leden en eventuele andere aanwezigen; een ieder wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld.
• Ieder lid is bevoegd en verplicht erop toe te zien dat de regels in dit reglement omschreven door alle baangebruikers zorgvuldig worden nageleefd.
• Eventuele klachten kunnen zowel mondeling alsook schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.